2018-06-26
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie.

 

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe preferowane o kierunku lub specjalności bibliotekarstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, historia, pedagogika oraz pokrewne,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) niekaralność pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny .finansów publicznych,

6) przynajmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w bibliotece lub  w innej instytucji kultury,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8) znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o finansach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, przepisów administracyjnych oraz ustawy o samorządzie gminnym,

2) dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera, w tym programów informatycznych wykorzystywanych w bibliotekach,

3) dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w tym z funduszy Unii Europejskiej,

4) predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzkim,

5) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

6) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i wysoka kultura osobista

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

l) Kierowanie działalnością i zarządzanie instytucją kultury oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) Zapewnienie właściwej organizacji pracy instytucji,

3) Wykonywanie uprawnień pracowniczych wobec podległych pracowników instytucji, w tym w szczególności: 

a) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

b) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników,

c) podejmowanie innych niezbędnych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do podległych pracowników,

4) prowadzenie gospodarki finansowej instytucji na zasadach określonych w przepisach prawa,

5) gospodarowanie przydzieloną częścią mienia związanego z funkcjonowaniem instytucji,

6) zakup, gromadzenie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa,

7) zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji,

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, mających na celu promocję i upowszechnianie czytelnictwa i kultury,

9) kreowanie wizerunku Gminy, poprzez przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,

10) podejmowanie akcji promocyjnych skierowanych do mieszkańców (konkursy, imprezy itp.), upowszechnianie wśród nich informacji o Gminie Nieszawa, jego historii, kulturze i współczesności,

 11) pozyskiwanie środków zewnętrznych, sponsorskich, pomocowych, celowych, na realizację wybranych przedsięwzięć.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie,

2) pisemny autorski program działania i rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Nieszawie na najbliższe 3 lata uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji wraz z koncepcją pracy na stanowisku dyrektora,

3) życiorys (CV) z dokładnym opisem pracy zawodowej,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

5) kwestionariusz osobowy,

6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia fiłnkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

10) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

1 1) oświadczenie o wyrażeniu na zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.).

Wszystkie oświadczenia, autorski program działania i rozwoju Miejskiej Biblioteki  Publicznej, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kserokopie dokumentów dołączone do oferty powinny być również potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

5, Informacje o warunkach pracy:

Praca w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie, przy monitorze ekranowym do 4 godz. Zatrudnienie na czas określony, min. 3 lata, wymiarze czasu pracy % etatu. Brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

6. Termin składania Ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu gminy), z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie” w terminie do dnia 19 lipca 2018r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

7. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert:

Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w tenninie do 27 lipca 2018r.

8. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno finansowych dostępne będą  w Urzędzie Miasta w Nieszawie po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 54 283-81 76). Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną stosownym zarządzeniem. O zakwalifikowaniu się do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną lub korespondencyjne za pośrednictwem poczty tradycyjnej Zastrzega się  możliwość unieważnienia konkursu na każdym etapie.

9. Informaqja o wyniku konkursu:

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.nieszawa.biuletyn.net) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta w Nieszawie, ul.3 Maja 2. 

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć: oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż — do wglądu, oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie — do wglądu, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie  o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych — zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Nie złożenie ww. dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.